Základná škola s materskou školou, Važec

Základná škola s materskou školou
Važec

Základná škola s materskou školou, Važec

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu

Školský klub detí

Školský klub detí

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj ŠKD. Zabezpečuje pre deti ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia – zameranú na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie. Pri realizácii aktivít v ŠKD rešpektujeme princíp dobrovoľnosti a pestrosti.

Úlohou ŠKD je vo vhodnom prostredí ponúknuť činnosti podnetné, zaujímavé a obsahovo bohaté.

Cieľom výchovy v ŠKD je obohacovať denný program dieťaťa, zaistiť odborné vedenie pri činnostiach vo voľnom čase a maximálne podporovať individuálny rozvoj dieťaťa.

 

Prevádzka ŠKD

V školskom roku 2023/2024 prevádzka školského klubu začína ráno pred vyučovaním v čase od 6:40 hod. do 7:40 hod. a pokračuje po vyučovaní do 16:00 hod.

Dieťa si môžete vyzdvihnúť hneď po vyučovaní, alebo po 15:00 hod.

Vychovávateľky v ŠKD

 • I. oddelenie - Michaela Piervolová (žiaci 1. a 2. triedy)
 • II. oddelenie – Mgr. Daniela Jančušková (žiaci 3. a 4. triedy)

 

Obsah výchovy ŠKD

Všetka činnosť žiakov po vyučovaní, prostredie a podmienky v ktorých trávia svoj voľný čas pomáhajú utvárať ich osobnosť, vlastnosti, osobné a charakterové črty.

 

Odpočinková a relaxačná činnosť -  ide o veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť.

Rekreačná činnosť – ide o formy pohybovej alebo psychomotorickej aktivity, uskutočňujú sa prevažne vonku alebo v triede.

Záujmové činnosti –  realizujú sa cez výchovno-vzdelávacie aktivity v tematických oblastiach výchovy, ide o individuálne alebo skupinové formy činnosti, ktoré majú svoj cieľ, podieľajú sa na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí, v spektre celej svojej činnosti umožňuje deťom objavovanie vlastných možností sebarealizácie nenásilnou formou.

Príprava na vyučovanie – realizuje sa formou didaktických hier, kvízov a tiež formou prípravy na vyučovanie v ŠKD. Je zameraná na precvičovanie, opakovanie, upevňovanie poznatkov získaných na vyučovaní, ďalej na upevňovanie návykov, získaných zručností a na ich využívanie v praxi.

 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v tematických oblastiach výchovy:

 • Spoločnosť a príroda
 • hodnoty v spoločnosti, sloboda, demokracia, práva a povinnosti, ľudské práva
 • sociálne znevýhodnené (vylúčené) skupiny
 • inkluzívny prístup k životu – prijatie druhého za partnera, spoločníka, spolutvorcu
 • medziľudské vzťahy, tolerancia, akceptácia, rešpektovanie, dialóg, konsenzus, kompromis, lojalita
 • trvalo udržateľný rozvoj
 • planéta zem, vesmír, globálne problémy ľudstva

 

 • Kultúra a umenie
 • kultúrne dedičstvá – tradície, zvyky, obyčaje
 • rozmanitosť a vplyv iných kultúr
 • národná hrdosť, vlastenectvo, Slovensko- moja krajina
 • náboženstvá
 • národnostné menšiny
 • umenie – výtvarné, hudobné, literárno-dramatické
 • sebavyjadrenie cez umenie

 

 • Sebarozvoj a svet práce
 • personalizácia – priestor pre objavovanie a definovanie seba
 • sebadôvera, sebapoznanie – kto som, kým sa chcem stať, o čom snívam
 • manažment času, sebadisciplína, pevná vôľa
 • budovanie „mojej značky“ – prezentovanie seba
 • mäkké zručnosti – tímová spolupráca, kooperácia, asertivita, tvorivé myslenie, empatia
 • riešenie konfliktov, správne sa rozhodovať vyjednávanie, atraktivita povolaní, nové pracovné pozície, digitalizácia a informatizácia
 • Komunikácia a práca s informáciami
 • verbálna a neverbálna komunikácia, virtuálna komunikácia, efektívna komunikácia
 • budovanie digitálnej stopy
 • riešenie konfliktov, aktívne počúvanie, prezentačné zručnosti
 • kritické myslenie, riešenie problémov, vyhľadávanie a detegovanie informácií (fakty, argumenty, názor, pocit, hoax)
 • objektivita subjektivita interpretácií, komparácia informácií, overovanie informácií
 • čitateľská, matematická a digitálna gramotnosť

 

 • Zdravie a subjektívna pohoda
 • fyzické zdravie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, životospráva, šport, cvičenie, režim dňa
 • motivácia, ašpirácie, túžby
 • postoje, názory
 • sila prítomného okamihu, prežívanie svojej pozície – člena tímu, skupiny ako časť rastu, života
 • subjektívna pohoda ako schopnosť bytia bez strachu, úzkosti, nežiť v obrane
 • pocit šťastia – čo ma robí šťastným, čo mi prináša radosť.
 • pocit spokojnosti – zmysel života
 • skutočný život a virtuálna realita

 

Aj v tomto školskom roku máme pre deti pripravených množstvo zaujímavých činností v jednotlivých oblastiach výchovy nebudú chýbať ani celoklubové aktivity. Niektoré z týchto činností zverejníme na stránke školy prostredníctvom fotografií.

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj ŠKD. Zabezpečuje starostlivosť o deti po vyučovaní tak, aby deti strávili voľný čas aktivitami, ktoré ich zaujmú. Dôraz kladieme na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia záujem. Pri ich realizácii rešpektujeme princíp dobrovoľnosti a pestrosti. ŠKD sa riadi smernicou schválenou dňa 23. augusta 2019 a vnútorným poriadkom.

Prevádzka ŠKD
V školskom roku 2021/2022 je do školského klubu zapísaných 35 žiakov 1. – 4. ročníka, rozdelených do dvoch oddelení

Vychovávateľky v ŠKD

 • Michaela Piervolová    (žiaci 3. a 4. triedy)
 • Mgr. Daniela Jančušková     ( žiaci 1. a 2. triedy)

Náš ŠKD chce poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu po vyučovaní. Snažíme sa vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie, viesť deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, podporovať tvorivosť detí a realizovať sa v záujmových činnostiach.
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto oblastiach výchovy:

 • Spoločensko – vedná, kde sa s deťmi venujeme rôznym témam a rozhovorom o rodine, kamarátoch, pomoci starším a slabším, riešení problémov, vzťahoch k rodičom a k dospelým.
 • Pracovno – technická, kde vyrábame výrobky na rôzne príležitosti a sviatky, pričom pracujeme s viacerými materiálmi.
 • Prírodovedno – enviromentálna, ktorá je zameraná na spoznávanie prostredia okolo nás, sledovanie zmien v prírode počas jednotlivých ročných období, sledovanie vodných tokov, ochrane životného prostredia a pod.
 • Esteticko – výchovná, kde sa s deťmi venujeme výtvarným činnostiam, výzdobe tried ŠKD a priestorov školy.
 • Telovýchovná, zdravotná a športová je zameraná na pohybové hry a rôzne športové aktivity, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu detí.

ŠKD ponúka vo vhodnom prostredí činnosti podnetné, zaujímavé a obsahovo bohaté. V ŠKD sa môže dieťa pod priamym alebo nepriamym pedagogickým vedením prirodzeným detským spôsobom prejavovať, zamestnávať sa a hrať. ŠKD zabezpečuje bezpečné prostredie a to nie len z hľadiska fyzického, ale i emocionálneho a sociálneho.
Aj v tomto školskom roku máme pre deti pripravených množstvo zaujímavých činností v jednotlivých oblastiach výchovy. Niektoré z týchto činností zverejníme na stránke školy prostredníctvom fotografií.

ŠKD

Záujmové útvary šk. rok 2023/2024

Záujmové útvary

e_shop

alf

Projekty

nppop

pop

np

skola meni svet

GDPR

Počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
sneženie 2 °C -2 °C
utorok 23. 4. zamračené 7/-4 °C
streda 24. 4. dážď so snehom 8/1 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 8/-1 °C

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.