Základná škola s materskou školou, Važec

Základná škola s materskou školou
Važec

Základná škola s materskou školou, Važec

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu

Predprimárne vzdelávanie - podmienky

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 541/2021 Z. z. o materskej škole a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 541/2021 Z. z. o materskej škole

V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec na školský rok 2023/2043 prebiehať v období od 02.mája 2022 do 14. mája 2023 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, alebo e-mailom aj priebežne počas školského roka.

Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do 30.júna 2023.

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie.

Žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ. Podmienky na prijatie a bližšie informácie si môžete prečítať na webovej stránke MŠ, alebo na nástenkách v materskej škole.

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 541/2021 Z. z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 541/2021 Z. z. o materskej škole.

V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec na školský rok 2023/2024 prebiehať v období od 02.mája 2022 do 14. mája 2023 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, alebo e-mailom aj priebežne počas školského roka.

Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do konca 30.júna 2023.

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Do materskej školy prijímame aj deti od dvoch rokov veku, ak to dovolia materiálne, personálne a kapacitné podmienky MŠ.

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka 2023/2024. Žiadosti na tento školský rok sa podávajú od 02.mája do 14. mája 2023, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Rodič podáva žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy.

Formulár žiadosti  o prijatie dieťaťa rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo si ho vytlačí z webovej stránky MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľ vydá do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľ školy do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti. Rozhodnutia o prijatí si rodičia prevezmú osobne, alebo sú zaslané poštou.

Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:

- deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2023 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté:

  • deti s trvalým pobytom vo Važci
  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ
  • deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.
  • deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijíma:

a.) deti, ktoré nastúpia do materskej školy k 1. septembru príslušného školského roka.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti ako aj deti vo veku od troch rokov.

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť dieťa prijaté na adaptačný pobyt v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Po úspešnom procese adaptácie bude dieťaťu vydané Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie. O ukončení adaptačného pobytu rozhodne riaditeľ školy.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec je podľa VZN č.3/2019.

Pred vstupom do MŠ by malo mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a malo by ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.

Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňajú uvedené podmienky, rozhoduje i dátum prevzatia žiadosti. Ak riaditeľ školy do 30. júna vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, žiadosť do MŠ sa naďalej eviduje, až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem.

 

 

 

Materská škola

Záujmové útvary šk. rok 2023/2024

Záujmové útvary

e_shop

alf

Projekty

nppop

pop

np

skola meni svet

GDPR

Sviatok

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.