Zmluvy 2020
Zverejoovanie zmlúv, faktúr a objednávok, pod3a zákona e.546/2010 Z.z., ktorým sa dopaoa zákon e. 40/1964 Zb. Obeiansky zákonník v znení neskor?ích predpisov a ktorým sa menia a dopaoajú niektoré zákony.
ZM 1/2020 Zmluva plyn - 12. 01. 2020
ZM 2/2020 Zmluva o kontrolnej činnosti - 12. 01. 2020
ZM 3/2020 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - 18. 02. 2020
ZM 4/2020 Zmluva SSE- 03. 05. 2020
ZM 5/2020 Zmluva Telekom - 03. 05. 2020
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
ZM 6/2020 Zmluva o správe a údržbe informačného systému Milan Šandor PCS- 26. 09. 2020
ZM 7/2020 Kúpno - predajná zmluva LUJAN Plus spol. s r. o - 26. 09. 2020