Zmluvy a faktúry
Zverejoovanie zmlúv, faktúr a objednávok, pod3a zákona e.546/2010 Z.z., ktorým sa dopaoa zákon e. 40/1964 Zb. Obeiansky zákonník v znení neskor?ích predpisov a ktorým sa menia a dopaoajú niektoré zákony.
Objednávky Objednávky
Zmluvy Zmluvy
Faktúry Faktúry
Klikni pre zobrazenie programového rozpočtu
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20