Výchovný poradca
Vážení rodičia, milí žiaci
Mojou úlohou ako výchovnej poradkyne je pomáhať žiakom pri výbere vhodnej strednej školy, spolupracovať s rodičmi pri riešení výchovných či vzdelávacích ťažkostí detí. Niektoré situácie riešime bežnými pedagogickými postupmi v spolupráci s rodičmi žiakov. Vo vážnejších záležitostiach spolupracujeme s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši a s políciou v Liptovskom Hrádku. Žiaci si môžu so mnou pohovoriť cez každú prestávku, alebo každý utorok v 
čase od 8:00 – 9:40 hod. v kabinete výchovného poradcu. Pre rodičov som k dispozícií každé ráno (okrem piatku) od 8:00 – 8:45 hod., alebo podľa individuálnej dohody rodičov s výchovným poradcom.

Práca výchovného poradcu je zameraná na 2 oblasti:
1. Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania:
- spolupráca s triednymi učiteľmi,
- sprostredkovať pedagogicko-psychologické vyšetrenie žiakov,
- spolupráca s vedením školy pri riešení závažných priestupkov žiakov a záškoláctva    a spolupracovať s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku.
2. Kariérové poradenstvo:
- informovať žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečiť ich informovanosť
- pomôcť usmerniť žiakov pri výbere stredných škôl
- pripraviť vstupné doklady, prihlášky a odoslať ich v stanovených termínoch
- zabezpečiť účasť na Burze škôl a Dní otvorených dverí.