Školská družina
Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj ŠKD. Zabezpečuje starostlivosť o deti po vyučovaní tak, aby deti strávili voľný čas aktivitami, ktoré ich zaujmú. Dôraz kladieme na zapracovanie aktivít, o ktoré deti prejavia záujem. Pri ich realizácii rešpektujeme princíp dobrovoľnosti a pestrosti. ŠKD sa riadi smernicou schválenou dňa 23. augusta 2019 a vnútorným poriadkom.
Prevádzka ŠKD
V školskom roku 2019/2020 je do školského klubu zapísaných 35 detí 1.-4.ročníka, rozdelených do dvoch oddelení:
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je od školského roka 2019/20208 realizovaná v nových priestoroch ZŠ s MŠ, ktoré tvoria dve triedy, WC, šatňa a samostatný vchod.

Náš ŠKD chce poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu po vyučovaní. Snažíme sa vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie, viesť deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, podporovať tvorivosť detí a realizovať sa v záujmových činnostiach.
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto oblastiach výchovy:
Spoločensko - vedná, kde sa s deťmi venujeme rôznym témam a rozhovorom o rodine, kamarátoch, pomoci starším a slabším, riešení problémov, vzťahoch k rodičom a k dospelým.
Pracovno - technická, kde vyrábame výrobky na rôzne príležitosti a sviatky, pričom pracujeme s viacerými materiálmi.
Prírodovedno - enviromentálna, ktorá je zameraná na spoznávanie prostredia okolo nás, sledovanie zmien v prírode počas jednotlivých ročných období, sledovanie vodných tokov, ochrane životného prostredia a pod.
Esteticko - výchovná, kde sa s deťmi venujeme výtvarným činnostiam, výzdobe tried ŠKD a priestorov školy.
Telovýchovná, zdravotná a športová je zameraná na pohybové hry a rôzne športové aktivity, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu detí.
ŠKD ponúka vo vhodnom prostredí činnosti podnetné, zaujímavé a obsahovo bohaté. V ŠKD sa môže dieťa pod priamym alebo nepriamym pedagogickým vedením prirodzeným detským spôsobom prejavovať, zamestnávať sa a hrať. ŠKD zabezpečuje bezpečné prostredie a to nie len z hľadiska fyzického, ale i emocionálneho a sociálneho.
Aj v tomto školskom roku máme pre deti pripravených množstvo zaujímavých činností v jednotlivých oblastiach výchovy.
Niektoré z týchto činností zverejníme na stránke školy prostredníctvom fotografií.
Vychovávateľky v ŠKD:
Mgr. Lucia Jurčová      (žiaci 1. a 4. triedy)           19 detí  (13+6)
Michaela Piervolová    (žiaci 2. a 3 triedy)           16 detí  (10+6)