Začiatok pravidelného vyučovania uvádzajú kroniky r.1802, ale už od r. 1787 existujú záznamy o cirkevných drevených budovách, evanjelická pre 80 žiakov, rímskokatolícka pre 20 žiakov. V roku 1822 sa spomína 213 žiakov a prikúpenie ďalšej budovy od okresného notára. Do r. 1918 sa vyučovalo len v zime od 1. novembra do 1. mája. Každý žiak mal denne priniesť 1 poleno dreva na vykurovanie triedy, druhé pre učiteľa, ktorý dostával odmenu za prácu v naturáliách - obilie, seno, slamu, zemiaky, ale aj vzácny syr a vajíčka.
        Rozvoj školy vo Važci obetavo podporovali učitelia  Ondrej Augustíny, Ondrej Pastrnák, Mária Hubková „Fridmanka“.

         Zastavme sa pri najvýznamnejšej osobnosti, ktorou bol učiteľ Daniel Ferenčík ( 1801 - 1877 ) , dobrovoľnícky kapitán hurbanovských vojsk v časoch štúrovského povstania v r. 1848 bol aj väznený, neskôr plnil funkciu notára obce, 53 rokov pôsobil vo Važci ako národný buditeľ, zakladateľ spolkov, písal články do slovenských národných novín, zbieral ľudovú slovesnosť, zakladal obecnú knižnicu, organizoval divadelné predstavenia.
         Druhý významný rodák, ktorý sa zaslúžil nielen o rozvoj školstva vo Važci, bol Štefan Rysuľa ,spisovateľ.
         V r. 1909 sa začal výstavba evanjelickej školy na Vernárskej ulici s bytmi pre učiteľov na poschodí. Trojtriedna nízka budova pri kostole patrila rímskokatolíckej cirkvi. V r. 1935 na hl. ulici postavili evanjelickú „meštianku“ pre starších žiakov aj zo susedných dedín. Vyučovalo sa v nej 69 rokov.

História školy
2. 9. 1999 sme slávnostne začali školský rok v novej škole. V objekte bol dokončený pavilón C pre 11 učební. Na užívanie telocvične, ktorá patrí k najlepším v regióne sme si počkali ešte rok. Pre žiakov je telocvičňa najobľúbenejšie miesto v škole. Vedľa C pavilónu sa rozprestiera  upravený atletický areál s nedokončenými viacúčelovými ihriskami, najväčší v okrese.
Pri vchode do školského dvora stoja preliezačky, hojdačky a hrazdy, ktoré v r. 2005 ako projekt Service MCYM vybudovali členovia Beyond Clubu, deti amerických vojakov NATO, ktorí pracujú v rôznych štátoch Európy.

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20