Základná škola s materskou školou Važec
14:13 20-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Dokumenty
Školský poriadok
Štatút školy a organizačný poriadok
Smernica o komisionálnych skúškach
Pracovný poriadok
Vnútorný predpis - pokyn na vykonanie opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky
Dodatok k Školskému poriadku
Etický kódex zamestnanca ZŠ s MŠ vo Važci
Organizačná štruktúra
Školský vzdelávací program a iŠkVP
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
Príloha 1
Príloha 2
Oznámenie o výnimke z karantény
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre žiakov